Varroabehandling


Varroakvalster

12 punkts program för att hålla Varroa på lagom nivå.

Det kan vara bra att få coevolution  och balans mellan Bin-Varroa-Virus innan ovanstående  ”kompisar” har kommit hit. Det går inte att utrota dem. Inte heller att ”curla” bin i all evighet med kemiska medel inklusive syror. De kan klara ut Varroa själva om vi bara låter dem vara ifred och stöder dem med optimala förutsättningar. Det är inte säkert att de klarar att fler ”kompisar” kommer samtidigt.

 1. Arbeta med bin som är anpassade till ditt närområde. Det viktiga är att skaffa drott-ningar som är anpassade till det lokala klimatet och faunan. Undvik köpta drottningar. Undvik nöddrottningar dvs drottningodling. Arbeta med svärmning och naturlig reproduktion. På grund av avbrottet i yngelproduktionen genomgår kvalstren en fysisk förvandling och blir sterila. Denna sterilitet kvarstår i två generationer efter avbrottet. Under denna tid minskar kvalsterpopulationen med ungefär 1% per dag. Efter uppehållet i deras reproduktion, vilken varar i ungefär 8 veckor, är de oförmögna att komma upp i antal stora nog att riskera bisamhällets överlevnad Se” Evolution och Revolution inom Biodling” och Binas Visdom
 2. Sprid ut kuporna så mycket som möjligt. Vandringen mellan kuporna minskar avsevärt med avstånd på 30-50 meter och därmed sjukdomsspridning. Flytta dem så sällan som möjligt. Placera inte kuporna för nära marken, ca 2 m är egentligen idealet. Se ”Evolution och Revolution inom Biodling
 3. Använd kupor där isoleringen har god värmekapacivitet (kJ (kg K) se Kupor. Det skall helst vara kupor av minst 7-8 cm tjockt virke, som buffrar värmen och som påverkas väldigt lite av temperaturförändringar ute. Jämför passiv hus. De skall helst vara runda inuti, åttkantiga eller om detta inte går, kvadratiska med avrundning i hörnen så att bina lättare kan kontrollera värme och luftströmmar. Evolution och Revolution inom Biodling” och ”Naturlig Biodling Diagnos vid Flustret”.  Jämn värme är A och O alla årstider.
 4. Gör som Samuel Linnaeus, Carl von Linnés bror, ha svärmkupor nära dig under uppsikt och honungskupor lägre bort om du vill ha mer honung. Tänk permakultur. Lär dig om svärmning och hur man fångar svärmar. Se En Kort men Tillförlitelig Bij-Skjötsel”och ”Evolution och Revolution inom Biodling
 5. Hys bina i små svärmkupor. Endast en djup kupkropp för yngelklotet och en halvdjup som super med glesare satta topplister. Man kommer inte att skatta så mycket honung, men man kommer att ha minskat problemen med sjukdomar och skadedjur, särskilt Varroa och yngelröta. Och, ja, samhällena kommer att svärma, men svärmning är högst naturligt och forskning visar att det gynnar binas hälsa genom att hålla Varroa populationerna på säkra nivåer. Vill man även ha honungskupor: utöka normalt underifrån i honungskuporna, ovanpå endast vid häftigt drag. Utökning ovanifrån stressar annars bina till överproduktion. Övervintra med honung rakt ovanför klotet. Precis som i Linnaeus krantskupa Colonie, Se ”Evolution och Revolution inom Biodling” ochDen Bivänlige Biodlaren
 6. Låt bina alltid bygga egna vaxkakor på topplister eller spjälkors Se ”Den Bivänlige Biodlaren
 7. Rugga upp kupornas innerväggar eller bygg dem i råsågat virke. Det kommer att stimulera dina samhällen att belägga ytorna med propolis och därmed skapa ett antimikrobiellt skikt runt deras yngelklot. Följ utvecklingen av bokskorpioner (pseudo-scorpions). Kanske har man redan kommit tillräckligt långt?
 8. Skatta överskottet av honung på våren istället, då får de blivande vinterbina de mjölksyrebakterier de behöver på hösten, vilket förbättrar deras motståndskraft. Se Naturlig Biodling Diagnos vid Flustret
 9. Om du bara har ett par kupor kan du skaffa några mindre extra som svärmkupor och/eller samverka med biodlande grannar, Inrätta en gemensam pool med naturliga ersättningssvärmar och överskott av svärmdrottningar vid förluster.
 10. Lämna drönarna i fred. Låt naturen ha sin gång. Om man ger sina samhällen möjlighet att dra upp drönare kan det snabbare förbättra den genetiska bredden i din bygd. Drönare kostar på så det är bara de starkaste och friskaste samhällena som har råd att producera mängder av drönare. Se ”Binas Visdom
 11. Minimera störningarna i yngelklotet. Undvik öppningar av kupan uppifrån. Deras mikrobiologiska immunförsvar försvinner upp med draget och värmen. Resultatet blir avkylning, vilket gynnar Varroayngel som har lägre optimal utvecklings temperatur 33gr mot 35-36 för bin. Om du är tvungen: täpp för flusterhålet tillfälligt så att inte drag uppstår. Man kan lära sig diagnostisera vad som händer inne i kupan utan att öppna den. Se Den Bivänlige Biodlaren och ”Naturlig Biodling Diagnos vid Flustret
 12. Avstå från att behandla mot Varroa inte ens med syror. Låt bin-Varroa- virus coevolvera. Lita på Darwin  Se ” Evolution och Revolution inom Biodling

Lycka till, men räkna med förluster i början, som du måste täcka upp i 2-3 år. Ju fler av ovanstående ideal du klarar desto bättre.

Exempel på dem som lyckats och de har ofta hjälpt varandra!

Läs vidare David Heafs artikel om Varroa här: https://www.naturalbeekeepingtrust.org/natural-selection

Se hans Video på Youtube om gruppen i Wales som slutat behandla med kemiska medel:  ”Treatment free beekeeping”

Michael Busch video: https://www.youtube.com/watch?v=5DFKqgWuCBA

Läs Hannes von Bonhoffs artikel om den bästa bikupan: www.superbiodling.se

 Alla de kursiverade böckerna  ovan finner du i BokshopRedigera

Recent Posts